Hot Deals

https://d3e1dzmik4o6x1.cloudfront.net/assets/dbc32c87-c4bd-427b-bd97-11ce4c39cb1d.png


3,000,000 ₫

https://d3e1dzmik4o6x1.cloudfront.net/assets/0b7a81ea-de52-48e3-835e-2cb607fdc082.png
GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NAM CAO TUỔI (TRÊN 60 TUỔI)/ ADVANCED CHECKUP PACKAGE FOR ELDERY MALE (FOR 60 YEARS)
GIÁ GÓI KHÁM: 3.720.000 VNĐ nay còn 2.900.000 VNĐ PRICE: 3.720.000 VND…


2,900,000 ₫

https://d3e1dzmik4o6x1.cloudfront.net/assets/e3b8414d-dbfa-4cb5-bccc-5a1e5f2bb685.jpg
XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT/ GENERAL LAB TEST PACKAGE
GIÁ GÓI KHÁM: 2.500.000 VNĐ nay còn 2.300.000 VNĐ PRICE: 2.500.000 VND…


2,300,000 ₫

https://d3e1dzmik4o6x1.cloudfront.net/assets/cd293522-de2d-4a97-9ac0-c74676eb6abc.png
GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NAM/ ADVANCED CHECKUP PACKAGE FOR MALE
GIÁ GÓI KHÁM: 3.480.000 VNĐ nay còn 2.800.000 VNĐ PRICE: 3.480.000 VND…


2,800,000 ₫

https://d3e1dzmik4o6x1.cloudfront.net/assets/9f4e0a6f-3f05-4e41-b8af-1613cbb7e41b.jpg
GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NỮ ĐỘC THÂN/ ADVANCED CHECKUP PACKAGE FOR SINGLE FEMALE
GIÁ GÓI KHÁM: 4.230.000 VNĐ nay còn 3.200.000 VNĐ PRICE: 4.230.000 VND…


2,700,000 ₫

https://d3e1dzmik4o6x1.cloudfront.net/assets/9eba6103-4f79-4bb3-8d01-687ac2bf42e7.png
GÓI KHÁM SỨC KHỎE DÀNH CHO NỮ ĐÃ KẾT HÔN/ ADVANCED CHECKUP PACKAGE FOR MARRIED FEMALE
1. Khám tổng quát (Physical Examination) - Sinh hiệu, BMI (Vital signs…


3,200,000 ₫

Table Reservation