Hot Deals

e3b8414d-dbfa-4cb5-bccc-5a1e5f2bb685.jpg

Phân loại : Sức khoẻ

XÉT NGHIỆM TỔNG QUÁT/ GENERAL LAB TEST PACKAGE

2,300,000₫

Nhận 10 % điểm thưởng

1 franchise

  • 102 - 102A - 104 - 106 - 108 Trương Định , 9 , 3 , Hồ Chí Minh
  • +840911525775
  • 09:00 - 21:00

Table Reservation